Bơm ly tâm vật liệu kim loại

Bơm ly tâm là loại bơm đẩy dịch bơm đi bằng cách chuyển năng lượng động lực quay sang năng lượng thủy động lực của dịch bơm. Năng lượng động lực quay thường được tạo ra từ động cơ điện.