Bơm Watson Marlow

Hãng Watson Marlow (WMFTG) là hãng dẫn đầu thế giới về bơm nhu động. Hãng là công ty thành viên của Spirax-Sarco Engineering (SPX). Hiện tại, hơn một triệu bơm nhu động Watson Marlow đã được vận hành hoạt động trên khắp thế giới.

WMFTG có nhiều thương hiệu sản phẩm con, nhưng sản phẩm chính yếu vẫn là bơm nhu động lại nhỏ Watson Marlow và bơm nhu động lớn công nghiệp Bredel SPX.