Bơm thể tích

Bơm thể tích là loại bơm đẩy dịch bơm đi bằng cách lặp đi lặp lại việc đóng chặn kín một khối lượng cố định dịch bơm và nhờ cơ năng đẩy dịch qua hệ thống vận hành. Hoạt động bơm có tính chu kỳ, tuần hoàn và được dẫn động bởi pit-tông, bánh răng, cánh khế, ống roller, màng hay cánh gạt…